Actuele berichten over Oorlog en vrijheid

___________________________________________

 

Dodenherdenking 2017 in Diessen en Hilvarenbeek

Donderdag 4 mei herdenken we, 72 jaar na de bevrijding, de Nederlandse slachtoffers die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast staat de herdenking stil bij de Nederlandse slachtoffers die na de oorlog zijn gevallen in oorlogssituaties in het buitenland.

DIESSEN

De herdenking start om 19.30 uur met een stille tocht vanaf Hercules naar het oorlogsmonument aan de Kerksingel in Diessen. In aanwezigheid van de gilden Sint Joris en Sint Sebastiaan. Wethouder Jan van de Wiel legt namens de gemeente Hilvarenbeek een krans bij het monument. Daarnaast lezen kinderen een gedicht voor om het gedachtegoed levend te houden. Het Diessens mannenkoor en harmonie Sint Willibrordus verzorgen een muzikale bijdrage aan de herdenking. Om 20.15 wordt de samenkomst afgesloten.

HILVARENBEEK

Het programma in Hilvarenbeek vindt zoals gebruikelijk op twee plekken plaats.
De plechtigheid begint om 19.30 uur op de binnenplaats van het gemeentehuis. Na een opening door burgemeester Ryan Palmen zal W. Aarts een herdenkingstoespraak houden. Vervolgens is er een muzikaal intermezzo en daarna spreekt dominee A. Hagoort een woord ter overweging uit. Dan is het de beurt aan het koor Becadans en aansluitend houdt Onno van den Dries, leerling van Kindcentrum De Driehoek, een voordracht.

Na een stille tocht over de Vrijthof volgt het tweede deel van het programma bij bevrijdingsmonument de Feniks. Burgemeester Palmen legt een krans en kinderen leggen bloemen bij het beeld. J. Roberts speelt ‘Last Post’, waarna de aanwezigen twee minuten stilte houden. Met het zingen van het Wilhelmus is de herdenking ten einde.

 

______________________________________________________________

 


Loco-burgemeester Jan van de Wiel tijdens herdenking 2016:

'Opvangen vluchtelingen morele plicht'


 

Loco-burgemeester Jan van de Wiel hield tijdens de
herdenking in Hilvarenbeek onderstaande toespraak.
Hij pleitte onder meer voor het naleven van de
meest basale mensenrechten.

 

 

 

 

Dames en heren, jongens en meisjes, fijn dat u weer met velen naar hier bent gekomen om eer te betonen aan hen die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Ik moet burgemeester Palmen bij u verontschuldigen, schemawijzigingen in de vlucht vanaf zijn vakantie-adres verhinderen hem om vanavond hier op tijd aanwezig te zijn. Hij groet u allen van harte en wenst u een betekenisvolle dodenherdenking 2016 toe. In gedachten is hij bij ons.  

 

Vanavond herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en het oorlogsgeweld dat sindsdien heeft plaatsgevonden. Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de wereld helaas nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Voor ons Koninkrijk bijvoorbeeld was het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945 niet enkel een bevrijding van de bezetting, maar ook het begin van nog eens bijna vijf jaar strijd. De geschiedenis geeft  ons aanleiding tot reflectie in de hoop dat we lessen kunnen trekken voor het heden en de toekomst.  

 

Verschrikkingen WO II

In het licht van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog besloot de internationale gemeenschap dat geen enkel mens meer verstoken mag blijven van ‘het recht om rechten te hebben’. Om dit uitgangspunt een morele vorm en juridische kracht te geven, werd de inherente menselijke waardigheid verwoord en werden de fundamentele rechten van de mens vastgelegd. In 1948  neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in 1950  het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en in 1951 het Vluchtelingenverdrag.  

 

Als we naar de actualiteit kijken zien we dat deze verdragen onverminderd van belang zijn. Evenals in de Tweede Wereldoorlog hebben we vandaag te maken met groeperingen en regimes die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij, moord  en massamoord.  Op dit moment zijn er zestig miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog, het hoogste cijfers sinds 1945. Van hen is de helft, 51% ,onder de achttien jaar.

 

Vluchtelingenstromen

De politiek-filosofe Hannah Arendt, die zelf vanwege haar Joodse achtergrond in 1941 uit Europa naar Amerika vluchtte, heeft vluchtelingen omschreven als personen die een eigen plaats in de wereld zijn verloren, niet langer beschermd worden door de wet en zijn ontdaan van al hun rechten. Een lot dat vraagt, zo niet schreeuwt, om actie.

 

Aan de randen van ons continent vinden gruwelijke oorlogen plaats. We kunnen dat elke dag weer op het journaal zien. We zijn, zoals gezegd, getuige van vluchtelingenstromen die we in Europa niet meer kenden sinds de Tweede Wereldoorlog. En die beelden van mensen op de vlucht bleven niet enkel een realiteit op de televisie, maar ze kwamen letterlijk dichtbij, in ons eigen midden. Want in oktober afgelopen  jaar hebben we in Baarschot en Diessen twee groepen vluchtelingen van in totaal zo’n 150 personen enkele dagen opgevangen. Verschillenden van ons hebben hun indrukwekkende verhalen over oorlog en vlucht in eigen persoon kunnen beluisteren.

 

Sentimenten lopen uiteen

Het feitelijk in praktijk brengen van de grondbeginselen van de Rechten van de Mens treedt daarmee binnen in ons eigen dagelijkse bestaan. Het brengt gevolgen met zich mee en roept vragen op, maakt onzeker.

En je bemerkt dat wij als samenleving daarin niet één eenduidige opstelling kiezen. Integendeel, moeten we constateren: sentimenten lopen uiteen van open armen tot grenzen dicht!

Van het benadrukken van de volstrekt andere culturele bagage die vluchtelingen meebrengen en de gevaren daarvan voor onze eigen westerse normen en waarden. Tot het ruimhartig openstaan voor nieuwe culturele invloeden en de verrijking die daarvan kan uitgaan voor onze eigen samenleving. Van het opvangen van vluchtelingen omdat we ons daartoe nou eenmaal hebben verplicht, tot het, uit volle morele overtuiging, bieden van bescherming om weer te kunnen leven als volwaardig persoon. 

 

En toch, toch spreken we hier over de meest basale mensenrechten:  fundamenteel en tijdloos. Ze gelden voor iedereen en overal. Ze zijn onze morele kernwaarden. Ook als het niet eenvoudig is om ze invulling te geven.   

 

Een opdracht

De vrijheid omarmd’. Onder dit motto wordt landelijk dit jaar onze vrijheid gevierd. Het houdt een opdracht voor ons in. Morgen is het Bevrijdingsdag en mogen wij vieren wij dat wij al eenenzeventig jaar in vrijheid kunnen leven. Op deze avond van de vierde mei staan we traditiegetrouw twee minuten stil om hen te gedenken die gevallen zijn door oorlogsgeweld in Nederland en de overzeese gebiedsdelen in de jaren 1940-1945 . En in bredere zin bij allen die hun leven gaven bij het strijden voor onze vrijheid. Laten wij daarom ook in de komende jaren blijven herdenken om daarmee actief onze vrijheid te omarmen.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

 

 [4 mei 2016]

 

_____________________________________________________________


Dodenherdenking 4 mei

‘Ieder jaar vijfhonderd mensen, muisstil!’

Elk jaar, aan de vooravond van Bevrijdingsdag, worden de doden herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van de vele militaire campagnes waaraan Nederlandse soldaten in de jaren daarna hebben deelgenomen. De Dodenherdenking wordt georganiseerd door de Commissie 4 Mei ‘Kinderen van Kembali’, in samenwerking met de gemeente.


Door Kees van Kemenade

De leden van de Commissie 4 Mei zijn allen geboren ver na de oorlog in een vreedzame tijd. Er woeden wel oorlogen, maar allemaal op veilige afstand en eigenlijk merken wij er niet zoveel van. Dat gegeven is niettemin van doorslaggevend belang om toch de doden te herdenken die vielen voor onze vrijheid en de mogelijkheid om in vrede te leven. ‘Dat vinden velen!’ Aldus de leden van de werkgroep.

"Elk jaar komen er rond de 500 mensen naar de Dodenherdenking. Muisstil wonen zij de plechtigheid bij. Het aantal wordt niet minder en daarom geloven wij ook sterk in het werk dat wij doen. Deze taak is ons doorgegeven door onze ouders. De leden van de oud-strijders organisatie Serdadu-serdadu Kembali,  van Indië-veteranen, die er na de oorlog mee begonnen. Opdat al die offers niet vergeten zouden worden."

"Wij lossen die gelofte in, ook aan de vele Nederlanders die daarna nog sneuvelden. In Korea, in Nieuw-Guinea, tijdens vredesoperaties in landen overal op de wereld. Daarom zijn wij ook zo gelukkig dat adjudant Moos Raaijmakers het woord wil voeren over zijn werk in het kader van die vredesmissies."

"Wij zijn ook blij met de participatie van jongeren, leerlingen van de Basisschool De Doelakkers, die een stukje gaan voordragen en met de bloemenhulde. De jeugd van nu moet later op hun beurt dit werk weer overnemen."

Bij de voorbereiding van de 4 Mei viering kregen de commissieleden veel steun van de Bibliotheek die een nieuwsbrief verspreidde en hulpmiddelen ter beschikking stelt voor lessen over de oorlog. En van museum Grutje aan het Groot Loo, dat een speciale expositie organiseert rondom de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in 1944.    


Programma 2016

Binnenplaats Gemeentehuis Hilvarenbeek

1.       Opening door burgemeester R. Palmen
2.       Herdenkingstoespraak door adjudant M. Raaijmakers
3.       Koperensemble o.l.v. J. Roberts met ‘This is the Moment’
4.       Woord ter Overweging door G. Jansen
5.       Becadans o.l.v. M. Schoutens met de hymne ‘Nearer My God to    Thee’
6.       Voordracht door Lara van Bijsterveldt en Faye van Gils
7.       Stille tocht naar het Bevrijdingsmonument op de Vrijthof

Monument op de Vrijthof

8.       Kranslegging door burgemeester R. Palmen en adjudant M. Raaijmakers. Aansluitend bloemenhulde door leerlingen van scholen uit onze gemeente.
9.       Last Post door J. Roberts
10.   Twee minuten stilte
11.   Het Wilhelmus als afsluiting van de herdenking

Na afloop kan men in Elckerlyc de film zien van Anne-Marie Holthausen met ooggetuigenverslagen van oorlog en bevrijding.

 

  • De Commissie 4 Mei ‘Kinderen van Kembali’ bij het oorlogsgraf van Jan Aarts uit Hilvarenbeek op het kerkhof aan de Doelenstraat. Hij sneuvelde in mei 1940 bij de Duitse inval in Nederland. V.l.n.r. Rian van de Velden, Jeanne Hesselmans, Karlien van Breen en Ton Vugts. Ton Naaijkens ontbreekt op de foto.


[Dit artikel is ook gepubliceerd in De Hilverbode van 27 april 2016]

_________________________________________________________________

Herdenken 2016: Geef vrijheid door

Deze cartoon verbeeldt het landelijke thema van 2016

Deze cartoon verbeeldt het landelijke thema van 2016

71 Jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, herdenken we nog altijd de slachtoffers van toen. En de slachtoffers van oorlogsgeweld nu. Dat laatste komt ook tot uitdrukking in het landelijke thema: Geef vrijheid door.

Ook in Hilvarenbeek en Diessen staan we op 4 mei traditiegetrouw stil bij de gebeurtenissen die het leven van zovele mensen getekend hebben. In Hilvarenbeek begint de herdenking op het binnenplein van het gemeentehuis (19.30 uur), waarna de afsluiting plaatsvindt bij het monument op de Vrijthof.

Films

Maar dit jaar krijgt het programma een vervolg in Elckerlyc. Daar kunnen na afloop van de herdenking de vijf korte films bekeken worden die vorig jaar door Anne-Marie Holhausen zijn gemaakt in het kader van het project ‘Oorlog en Vrijheid’. Bovendien kunnen deelnemers aan de herdenking onder een kopje koffie napraten.

In Diessen vindt de herdenking plaats bij het oorlogsmonument aan de Kerksingel. Om 19.30 vertrekt het gezelschap vanaf partycentrum Hercules.
[Geplaatst april 2016]


 

__________________________________________________________________


Frank de Jong schreef roman over joodse meisje Alida Lion

Er is niet veel bekend over Ida (Alida) Lion, de dochter van slager Max Lion. Frank de Jong uit Hilvarenbeek onderzocht de sporen die het meisje in de tijd heeft achtergelaten en gebruikte de informatie voor het schrijven zijn debuutroman, “Ida, Hilvarenbeek – Rotterdam – Westerbork – Auschwitz”.

Door Kees van Kemenade

_______________________


 

Op de omslag van Ida prijkt de enige foto die wij van haar kennen en dan is die opname maar een stukje van de klassenfoto gemaakt in 1924 op de meisjesschool St. Adrianus in Hilvarenbeek toen zij zeven jaar oud was. Voor de rest zijn er alleen maar wat fragmentarische berichten over haar, zelfs niets dat zij zelf geschreven heeft. In het bevolkingsregister, het dossier van de vader Max, die slager was, archieven van de kampen, …. Kun je daar toch een boek over schrijven, vraag ik aan de auteur?


‘Ik wilde een boek schrijven dat gebaseerd is op historische feiten, maar geen geschiedenisboek in klassieke zin. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar het leven van Ida Lion, maar ook naar het leven in Hilvarenbeek in haar jeugd, naar de Joodse families hoe die in Nederland leefden, hoe het in het algemeen toen in ons land aan toe ging. Maar ik heb de keuze gemaakt om er een roman over te schrijven. Ik blijf daarbij zo dicht mogelijk bij de waarheid die wij nooit meer precies zullen kennen. Dat wil zeggen dat ik wel veel over haar leven zelf moest invullen. Maar, in het boek komen nauwelijks fictieve personen of verzonnen karakters voor. Ik neem geen loopje met de werkelijkheid.‘

Een tragisch leven

Schrijver Frank de Jong heeft altijd interesse gehad in geschiedenis, in het leven van onze voorouders. ‘Ik was eigenlijk op zoek naar het leven van de Rooie Fik, toen stiet ik op Ida Lion. Daar was al wat over gepubliceerd, maar niet veel. Het tragische leven intrigeerde mij meteen. Een Joods meisje, geboren in Hilvarenbeek. Moeder sterft op jonge leeftijd. Zij wordt uit huis geplaatst en groeit op in een weeshuis."

"Later komt Ida met haar verloofde terecht in Rotterdam. De oorlog breekt uit en dat betekent deportatie, eerst naar Kamp Westerbork, later naar Auschwitz. In dat concentratiekamp is zij gestorven, op 30 november 1943. Het onderzoek dat vijf jaar duurde, maar vooral het schrijven sleepte mij erg mee. Je gaat op de duur steeds meer op in je romanfiguur. Ik hoop dat ik die betrokkenheid ook over kan brengen op de lezer."

"Nee, ik heb geen boodschap willen overbrengen over de Holocaust. Over die zwarte bladzijde in de geschiedenis wordt nog steeds, gelukkig maar, heel veel gepubliceerd. Mijn doel was vooral een goed verhaal te schrijven over Nederland, Hilvarenbeek, over de mensen uit de tijd dat Ida Lion leefde. Over wat de mensen toen bezig hield."

[Geplaatst 16 december 2015; eerder gepubliceerd in De Hilverbode]

  • Het boek “Ida, Hilvarenbeek – Rotterdam – Westerbork – Auschwitz” is geïllustreerd met foto’s. Het is o.a. te koop bij Boekhandel Swaanen.

 

 

 

Nieuw informatiepaneel bij fusilladeplaats op Gorp


De locatie op Gorp waar op 15 augustus 1942 bij wijze van represaille vijf Nederlanders zonder vorm van proces werden doodgeschoten, krijgt een nieuw informatiepaneel. Dat heeft de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren besloten. De organisatie reageert daarmee op een verzoek van de projectgroep ‘Oorlog en vrijheid’ uit Hilvarenbeek.

Bij de fusilladeplaats in de bossen van het Landgoed Gorp en Roovert staan nu enkele kleine panelen en een gedenksteen. De locatie is opgenomen in een wandelroute en nogal wat wandelaars maken er een tussenstop. Maar wie onbekend is met die locatie, kan aan de hand van de informatie ter plekke geen duidelijk beeld krijgen van de dramatische gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld. Een goede informatievoorziening is des te meer van belang, omdat jongere generaties steeds minder weet hebben van de oorlog 1940 – 1945.

Herdenking fusillade 2015

Herdenking fusillade 2015

Het beheer van de fusilladeplaats berust bij de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren. De vijf slachtoffers waren door de Duitsers als gijzelaar geïnterneerd in een kamp, dat was ingericht in het kleinseminarie Beekvliet in St. Michielsgestel. Met de internering wilde de bezetter aanslagen door het verzet voorkomen. Toen er een (poging tot) aanslag plaatsvond in Rotterdam, werden vijf gijzelaars (Nederlanders met hoge bestuurlijke functies) in de vroege ochtend doodgeschoten op Gorp.

Dat deze misdaad later aan het licht is gekomen, is te danken aan een boswachter van de familie Van Puijenbroek (eigenaar van het landgoed) die getuige was van de executie. De originele palen die gebruikt werden om de slachtoffers aan vast te binden, zijn overigens nog te zien in het heemkundig museum van Goirle.

[geplaatst 22 september 2015]

  • Lees hier een reconstructie van de fusillade van de vijf gijzelaars. [N.b. in dit artikel wordt gesproken over de gemeente Goirle. Door een herindeling ligt de locatie tegenwoordig op Beeks grondgebied]Getuigenis op video van Eugène van der Heijden

De Amerikaanse regisseur Steven Spielberg heeft in de jaren negentig het initiatief genomen om wereldwijd persoonlijke getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog vast te leggen op video. In Nederland zijn in de periode 1995 – 1998 ongeveer duizend mensen geinterviewd, onder wie Eugène van der Heijden. Diens relaas is ook op Youtube te zien, zij het dat de kwaliteit te wensen overlaat.

De videogesprekken zijn opgenomen in het archief van het USC Shoah Foundation Institute in Los Angeles. Spielberg – zoon van Joodse ouders - wilde met zijn initiatief de inktzwarte geschiednis van de holocaust vastleggen voor het nageslacht. De regisseur maakte ook diverse films over dit thema, zoals Schindler’s List.

Ga hier naar de video's. 


 
Videoverhalen over oorlog in filmzaal Elckerlyc op zondag 3 mei

Op zondagmiddag 3 mei 2015 zijn er twee filmvoorstellingen van de videoverhalen die gemaakt zijn over mensen uit de gemeente Hilvarenbeek. Zij vertellen daarin over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook over oorlog en vrijheid nu. De vertoning vindt plaats in de grote zaal van cultureel centrum Elckerlyc, op het grote filmdoek. Iedereen is van harte welkom.

De filmproducties zijn gemaakt door respectievelijk Anne-Marie Holthausen (Locushaus) en Jan van de Wiel (Beek TV). Bij de première van de films op zondag 19 april was het publiek onder de indruk van de indringende herinneringen van de geïnterviewde. De producties zijn gemaakt in het kader van het project ‘Oorlogen Vrijheid Hilvarenbeek’, naar aanleiding van de herdenking van zeventig jaar bevrijding.

De vijf videoverhalen van Anne-marie Holthausen zijn:
Titel ‘Bevrijd of toch niet?’. Drie leden van de familie Ketelaars uit het Groot Loo vertellen over de bevrijding in de kern van Hilvarenbeek terwijl er daarbuiten nog flink gevochten werd.
Titel ‘Kameraadschap’. Gust Zeebregts uit Hilvarenbeek vertelt hoe hij als 17-jarige jongen in 1945 tekende voor een diensttijd in Nederlands-Indië.
Titel Vrijheid in 2015. In deze productie gaat het over de begeleiding van vluchtelingen in Hilvarenbeek, onder meer verteld door Hanny van de Wiel uit Haghorst.
Titel ‘Oren vol zand’. De nu 81-jarige Piet van Dijck uit Biets-Houtakker neemt de kijker mee naar het fatale moment in de Tweede Wereldoorlog dat zijn vader met een boerenkar op een landmijn reed.
Titel ‘Buiten Spelen’. (Leger)chirurg Teun van Egmond uit Esbeek vertelt over hoe kinderen leven in het door oorlogsgeweld geteisterde Afghanistan, maar dat er in wezen geen verschil is met de kinderen in onze eigen gemeente. Overal willen kinderen vooral spelen.

De videoproductie van Beek TV laat ouderen aan het woord over hoe zij de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding hebben beleefd. Deze productie kwam tot stand in samenwerking met de KBO.

De filmvoorstellingen in Elckerlyc beginnen om 13:30 uur en 15:30 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Entreeprijs € 2,50 inclusief kopje koffie of thee. Kaarten verkrijgbaar aan de balie.Programma dodenherdenking 4 mei 2015


Op maandag 4 mei vindt traditiegetrouw de herdenking plaats van de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. O.a. wethouder Van Doormaal zal het woord voeren. Hieronder staat het programma van de herdenking in Hilvarenbeek, aanvang 19:30 uur (PDF). In Diessen begint de herdenking om 19:00 uur.


Programma herdenking 4 mei 2015 Hilvarenbeek
Programma herdenking 4 mei 2015.pdf (53.18KB)
Programma herdenking 4 mei 2015 Hilvarenbeek
Programma herdenking 4 mei 2015.pdf
(53.18KB) Twee fietsroutes langs locaties over de oorlog

  • Route van 12 km. Naar Gorp en Roovert. Kan uiteraard ook gewandeld worden. Download hier voorzijde en hier de achterzijde.
  • Route van 20 km.  Vanuit Hilvarenbeek naar Esbeek, Baarschot, Diessen en terug naar Hilvarenbeek. Download hier de voorzijde en hier de achterzijde.


Tilburgse universiteit eert Theo Vogels

De Universiteit van Tilburg gaat de negentien studenten van de toenmalige Katholieke Economische Hogeschool, die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten, gedenken. Een van die negentien was Theo Vogels uit Hilvarenbeek. Hun namen waren al eerder vereeuwigd op plaquettes. maar die waren na een verbouwing in een opslag terechtgekomen. Ze krijgen nu een plek in de hal van het hoofdgebouw, nabij de buste van mede-oprichter prof. Cobbenhagen. De plechtigheid vindt plaats op 11 mei 2015, in het kader van een symposium over het doorgeven van vrijheid.   

Lees hier meer over Theo Vogels 

Preview filmportretten 

Documentairemaakster Anne-Marie Holthausen heeft voor het project Oorlog en Vrijheid een aantal inwoners in de gemeente Hilvarenbeek gefilmd, die vertellen over vrijheid vroeger en nu. Er komen mensen aan het woord die herinneringen ophalen aan hun kindertijd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook mensen die vertellen over de betekenis van vrijheid in de 21e eeuw.

De première van de indringende filmportretten is tijdens de bijeenkomst op zondagmorgen 19 april in Elckerlyc. Hier kunt u alvast een voorproefje krijgen.

 

ExternalVideoWidget

 

Oorlog en vrijheid: het relaas van een vluchteling

Vluchteling

Homayoon Hakimi

Homayoon Hakimi ontvluchtte Iran, nadat de islamitische revolutionairen daar in 1978 de macht grepen. Hij kwam via allerlei omwegen in Nederland terecht, waar hij een nieuw bestaan op kon bouwen. Hakimi heeft nu een bedrijf in industriële schoonmaakmiddelen in Eindhoven. In het kader van ‘Oorlog en vrijheid Hilvarenbeek’ vertelt hij zijn levensverhaal in De Bibliotheek van Hilvarenbeek (vrijdag 10 april; aanvang 19:30 uur).

Het relaas van Hakimi laat zien dat vrijheid in onze wereld niet vanzelfsprekend is. Als zoon van een van de gouverneurs onder de sjah van Perzië, hadden de nieuwe machthebbers in Iran het ook op hem gemunt. Hij was toen 13 jaar oud. Hakimi wordt, net als andere gezinsleden, opgepakt en gemarteld. Een aantal jaren later moet hij aan front vechten tegen soldaten van buurland Irak.  

Daar maakt hij afschuwelijke dingen mee. In die periode slaagt hij erin om te vluchten. Via een mensensmokkelaar landt hij veel later op Schiphol, met 10 dollar op zak. In Nederland krijgt hij asiel en een verblijfsvergunning. Hij gaat studeren aan de HTS. Hakimi is getrouwd en heeft twee dochters.

De lezing van Homayoon Hakimi is een initiatief van De Bibliotheek, in samenwerking met de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV) Brabant Centraal. De basis voor deze organisatie is veertig jaar geleden gelegd door verschillende kerkelijke en maatschappelijke instellingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg, maar ook in Hilvarenbeek is een locatie.  

In het gebouw Vrijthof 11 is er een spreekuur voor vluchtelingen die in de gemeente Hilvarenbeek onderdak hebben gekregen. En van daaruit wordt ook het vrijwilligerswerk aan vluchtelingen gecoördineerd. Onder meer krijgen vluchtelingen steun bij het leren van de Nederlandse taal, worden ze wegwijs gemaakt in de (Beekse) samenleving en krijgen ze hulp bij het vinden van een baan.

Lezing: door Homayoon Hakimi uit Iran
Locatie: De Bibliotheek (in cultureel centrum Elckerlyc)
Datum: vrijdag 10 april, aanvang 19:30 uur. Toegang gratis.

Elckerlyc Filmclub: The Book Thief

Maar liefst acht miljoen boeken zijn er wereldwijd verkocht van het boek The Book Thief van de Australische schrijver Markus Zusak. Een verfilming van deze succesvolle roman over een oorlogsdrama, kon dan ook niet Uitblijven. Deze film titel is op woensdag 15 april te zien in Elckerlyc Filmclub, in het kader van het project ‘Oorlog en Vrijheid Hilvarenbeek’.

The Book Thief is een Duits-Amerikaanse film uit 2013 onder regie van Brian Percival, die bekend is als regisseur van de tv-serie Dowton Abbey. Het verhaal begint in 1938 in Duitsland. Hitler is al vijf jaar aan de macht en de repressie van het nazi-regime neemt nog altijd toe. Niet alleen Joden lopen gevaar, ook politieke tegenstanders zoals de communisten worden opgepakt. De moeder van het meisje Liesel Meminger is communistisch en zij besluit om haar dochter in veiligheid te brengen. Ze draagt haar kind over aan de pleegouders Hans en Rosa Hubermann. Daar blijkt dat het meisje analfabeet is, haar pleegvader leert haar lezen.

Als in de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 de nazi’s tal van vernielingen aanrichten bij Joodse inwoners en massaal onwelgevallige boeken verbranden, duikt de Joodse jongen Max Vanderburg onder bij de familie de Hubermans. Terwijl in Duitsland de situatie steeds verder verslechtert, vluchten Max en Liesel samen weg in de verbeelding die de boeken hen bezorgen.

The Book Thief kreeg goede kritieken van de filmcritici. Mede te danken aan twee beroemde hoofdrolspelers. Pleegvader Geoffrey Rush verdiende zijn sporen in succesvolle films als The King’s Speech en Pirates of the Caribbean. De pleegmoeder in de film wordt met verve gespeeld door Emily Watson.  Deze Engelse actrice sleepte onder meer een Oscarnominatie in de wacht voor de film Breaking the Waves.

Ga hier naar kaarten bestellen

 

 

Extra familievoorstelling van ‘Het bovenste knopje’! 

De belangstelling voor de familievoorstelling ‘Het bovenste knopje’ is zo groot dat besloten is een extra uitvoering in te lassen. Die vindt plaats op woensdag 22 april om 19:00 uur in de grote zaal van Elckerlyc.

De kaartjes voor de voorstelling op vrijdagavond 17 april waren in een recordtijd uitverkocht. Dit tot grote verrassing van het Muziek | Dans | Theater Collectief. Het stuk wordt opgevoerd in het kader van ‘Oorlog en vrijheid in Hilvarenbeek’, een programma in het licht van zeventig jaar bevrijding.
Het toneelstuk is gebaseerd op het verhaal van Abeltje van Annie M.G. Schmidt, die met zijn lift op allerlei vreemde plekken terecht komt. Van de Eiffeltoren in Parijs tot Amerika.

Het is een spannende en grappige toneelvoorstelling vol muziek. In tien weken hebben zestien (jonge) spelers onder leiding van dramadocente en regisseur Sietske Oosthout het toneelstuk ingestudeerd. Tijdens de voorstelling wordt live muziek gemaakt door het Muziek Theater Orkest o.l.v. Maarten Jense.
Vrijdag 17 april zijn er overdag twee (besloten) voorstellingen voor kinderen van de basisscholen. 

  • Bestel hier kaartjes voor 'Het bovenste knopje'

Filmopnamen Beek TV

In aanloop naar het programma in het kader van Oorlog en vrijheid maakt Beek TV een kort item waarin een aantal markante plekken in de gemeente Hilvarenbeek, die herinneren aan de oorlog, belicht worden. Op zaterdag 14 maart trokken cameraman Jan van de Wiel, Kees van Kemenade en Emmanuel Naaijkens erop uit om op locatie opnamen te maken. Van Kemenade, die auteur is van een standaardwerk over Hilvarenbeek in de oorlog, vertelde op beeldende wijze de betekenis van de betreffende locatie.
Er zijn opnamen gemaakt op Gorp (fusillade vijf gijzelaars), bij het graf van de Beekse soldaat Jan Aarts, bij het (lege) graf van de verzetsfamilie Van der Heijden, bij het monument De Feniks op de Vrijthof, bij De Bockenreijder (waar onderduikers zaten) en op het kerkhof van Diessen, waar een gedenkteken staat voor gesneuvelde Franse soldaten. 

 

Opnamen Beek TV Gijzelaars

Cameraman Jan van de Wiel van Beek TV maakt opnamen bij de fusilladeplaats van de gijzelaars op Gorp. Op deze plek, diep in de bossen, werden op 15 augustus 1942 vijf mannen door de Duitsers doodgeschoten. Hun executie was een represaille voor een (mislukte) aanslag op Duitse troepen.

Artikel Gijzelaars

Een bericht uit het communistische dagblad De Waarheid van augustus 1945 over een herdenking van de gijzelaars. De locatie viel toen nog onder de gemeente Goirle.

 

ExternalVideoWidget

Video van 70 jaar herdenking gijzelaars van Gorp. 

ExternalVideoWidget